Idee indienen


Hier kun je je aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor een door jou bedacht project.

Dit jaar hebben we al diverse leuke projecten kunnen steunen en daardoor is het beschikbare budget beperkt.

Voorwaarden:

1. Het project voldoet aan de doelstelling van DikGroen.
2. Een aanvraag moet ruim voor de uitvoeringsdatum worden ingediend (houd rekening met een behandelingstermijn van enkele weken) en het besluit moet voor de uitvoeringsdatum door de aanvrager zijn ontvangen.
3. Een bijdragetoekenning is in beginsel eenmalig en niet structureel.
4. Het project mag aangevraagd worden onder overheids- of commerciële vlag (dus bijvoorbeeld aanvragen van gemeentelijke school of commercieel kinderdagverblijf), echter aanvragen van niet-overheid en niet-commerciële instellingen hebben voorrang.
5. Het project mag geen betrekking hebben op schoolplein vergroening, het vieren van een jubileum, verjaardag of iets dergelijks.
6. De bijdrage wordt achteraf uitgekeerd onder overlegging van een kort verantwoordingsverslag van het project (met minimaal twee foto’s) en facturen.
7. 12 maanden nadat de bijdragetoekenning is verstrekt, vervalt het recht op uitkering.
8. DikGroen behoudt zich het recht voor een project voor promotie- en reclamedoeleinden te gebruiken.
9. De onkosten voor vrijwilligers kunnen gedekt worden mits goed onderbouwd.

 

Aanvraagformulier

  • (**Onder een natuurbeleving verstaan we activiteiten die plaatsvinden in de directe natuur en te maken hebben met de natuur.)
  • (Je mag het veld leeg laten indien niet van toepassing)
  • (Je mag het veld leeg laten indien niet van toepassing)
  • (Je mag het veld leeg laten indien niet van toepassing)
  • Als je meerdere bestanden wil uploaden. Pak ze dan eerst in met ZIP-format.

    Het Bestuur stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ten behoeve van projecten. Bij de beoordeling en toekenning wordt gestreefd naar diversiteit en kwaliteit in relatie tot de stichtingsdoelstellingen en het beschikbare budget.